terug

Napjessteen van Uddel

Napjessteen van Uddel

Prehistorie aan de Oudedijk

Aan de Oudedijk te Uddel is, naar aanleiding van een vondst, door de gemeente Apeldoorn besloten om in 2009 een Inventariserend Onderzoek uit te voeren.
Jaren geleden is op deze locatie een boerderij afgebroken en voorbereidingen werden getroffen om er een nieuwe woning te bouwen.
Bij de aanleg van een sleuf voor een rioolbuis werd een bijzondere vondst gedaan. Het betreft een grote natuursteen van ca. 30 cm met daarin een kunstmatige holte van ca. 8 cm (zie de figuur hiernaast). In de literatuur staat dit soort stenen vermeld onder de naam 'napjessteen'.
De locatie is gelegen in een zone met een gemiddelde kans op het aantreffen van archeologische resten. In de directe omgeving van het terrein zijn tot nu toe nog geen archeologische vindplaatsen bekend. Daarentegen bevinden zich in de omgeving binnen een straal van ca. 1 km wel enkele vindplaatsen, waaronder grafheuvels en enige locaties waar losse vondsten uit het Neolithicum en Bronstijd zijn gedaan.

Het onderzoek is gestart in juni 2009 met het plaatsen van enkele boringen en het uitvoeren van een oppervlaktekartering van de akker. Hierbij is een viertal prehistorische aardewerk scherven, een vuurstenen kling, twee vuursteenafslagen, een verbrand stuk vuursteen en een grote hoeveelheid natuurlijk vuursteen aangetroffen. De aardewerkfragmenten zijn gedetermineerd door specialisten van de Universiteit Leiden. Deze hebben bepaald dat het bij twee fragmenten gaat om potbekers. Deze zijn te benoemen als nederzettingsaardewerk van de Klokbeker- of Wikkeldraadbekercultuur en zijn te dateren in het Laat-Neolithicum tot de overgang naar de Bronstijd (2000 v.Chr.). De andere twee scherven waren moeilijk determineerbaar en zouden eventueel uit een andere periode kunnen stammen. Hoogstwaarschijnlijk is één van de twee ook Laat-Neolithisch. De collectieve datering komt goed overeen met de datering die over het algemeen wordt verbonden aan veel napjesstenen.
Aan de oostzijde werd eveneens een grote natuursteen gevonden die herkend werd als een slijpsteen voor bijlen.

De verzameling aan vondstmateriaal vormt een gedegen indicatie voor de mogelijke aanwezigheid van een nederzetting. Vervolgens zijn er enkele proefsleuven aangelegd. De eerste sleuf in het midden liet weinig tot geen sporen zien. Dit mogelijk als gevolg van de verstoring van de bodem door bijvoorbeeld het ploegen daarvan. Op een uit een boring intacter ogend deel is er vervolgens een tweede sleuf aangelegd. De bodem bleek echter wel flink verstoord door met de hand gegraven greppels. In de greppels was wel een deel van het omgezette oude bodemprofiel bewaard. Ook in de oude bodem zijn echter geen vondsten aangetroffen. Onder een zone met schepsteken is één spoor gevonden dat mogelijk ouder is. Deze kuil bevatte alleen houtskool. De derde en laatste sleuf is meer naar het noorden toe aangelegd. Daar was de bodem niet erg verstoord, maar bevatte geen sporen of vondsten.

Ingezonden door: Robert de Hoop

Info Reacties Streetview