terug

Bodemonderzoek aan de Koningsbeek

Bodemonderzoek aan de Koningsbeek

Kostverloren 21-25 en Kleine Fluitersweg, Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn

Ten noorden van Apeldoorn is in 2013 een deel van de loop van de Koningsbeek heringericht. Uit het bureau- en booronderzoek dat daarom werd verricht, bleek dat de beek rakelings voert langs twee terreinen die op de Archeologische Monumentenkaart staan.

Op historische kaarten staat verspreide historische bebouwing die mogelijk een vroegmiddeleeuwse oorsprong heeft. Daarvan zijn bij een proefsleuvenonderzoek aan de Kostverloren 21-25 geen sporen aangetroffen, maar het is niet onmogelijk dat die vlakbij nog wel aanwezig zijn.

Ten noorden van de beekloop ligt een terrein van hoge archeologische waarde aan de Kleine Fluitersweg. Hier zijn sporen gevonden uit de Nieuwe Steentijd (standvoetbeker- en klokbekercultuur), de Midden-Bronstijd en de IJzertijd.
Omdat beide monumentale locaties zich ook zouden kunnen uitstrekken binnen het huidig plangebied, is besloten dat de werkzaamheden die dieper gingen dan 50 cm beneden maaiveld archeologisch begeleid moesten worden. Tijdens de begeleiding zijn in totaal 26 sporen aangetroffen. Deze zijn echter allen van na 1850 en betreffen oude beeklopen of (paal)kuilen.
Aanwijzingen voor bewoning en/of gebruik in oudere fasen zijn niet aangetroffen.

Ingezonden door: Akkelien de Graaf

Info Reacties Streetview