terug

Archeologische sporen Dalenk

Archeologische sporen Dalenk

Dalenk 21, Loenen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek van SOBresearch in september 2015 aan de Dalenk 21 in Loenen werd een bijzondere ontdekking gedaan: op flinke diepte, onder het lokaal esdekpakket van de Zilvense Enk, kwam een enorme sporendichtheid (verkleuringen in het zand dankzij vroeger gegraven gaten) tevoorschijn. In oktober 2015 is een deel van de vindplaats, ongeveer 500 m2, opgegraven.

De vindplaats is bijzonder vanwege de grote dichtheid aan archeologische resten op een klein oppervlak, maar ook omdat die resten uit vele perioden stammen. Bovendien zijn sommige daarvan zelden eerder gevonden in de regio of zelfs in Nederland.
Bij de gevonden resten zijn onder andere indicaties aangetroffen voor een Laat-Brons/Vroeg-IJzertijd grafveld, bewoning uit de late IJzertijd (misschien doorlopend tot in de Romeinse tijd), ijzerovens uit de vroege Middeleeuwen, boerderijen uit de late Middeleeuwen en ook nog drie waterputten. Vooral de resten van ijzerovens worden zelden gevonden en kunnen daarom veel nieuwe informatie opleveren over de vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie op de Veluwe.

 

De oudste menselijke activiteit binnen de opgraving lijkt een deel van een zogenaamd urnenveld, een grafveld uit de Late Bronstijd en/of Vroege IJzertijd. In deze periode werden crematieresten van overledenen vaak in een urn onder een grafheuveltje begraven. De bewoning heeft waarschijnlijk doorbestaan in de late IJzertijd en Romeinse tijd.

 

De vondsten uit de Vroege Middeleeuwen zijn pas echt spectaculair. Er waren al veel ijzerslakken (restafval van ijzerproductie) op de locatie gevonden, wat een goede indicatie is dat hier waarschijnlijk ijzerproductie heeft plaatsgevonden. Er werden bij het graven ronde vlekken met verbrand leem gevonden. Dat was een tweede indicatie dat hier ijzerovens hebben gestaan. Bij het graven rond deze locaties werden vervolgens op drie verschillende plaatsen daadwerkelijke overblijfselen van ijzerovens gevonden. Dergelijke vondsten zijn uiterst zeldzaam én nauwelijks onderzocht in Nederland!Ingezonden door: Damon Oogink

Info Reacties Streetview