terug

Neolithische bijl

Neolithische bijl

Beekberger woud

In opdracht van Natuurmonumenten is in 2011 door Econsultancy een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd bij het Beekberger woud, gelegen aan de Traandijk te Klarenbeek. Aansluitend is in de zomer van 2012 een karterend booronderzoek uitgevoerd voor een deel van het plangebied waar eventueel aanwezige archeologische resten zouden worden bedreigd.
Uit de landschappelijke ligging en de ervaringen die opgedaan zijn bij de Beekbergsche Broek en Biezematen, bleek dat er een middelhoge kans was dat op de dekzandruggen en -kopjes (extractie)kampen van jagers/verzamelaars voorkwamen, en dat die kans voor de overige terreindelen nihil was. De kans op het voorkomen van archeologische resten van landbouwers werd, vanwege de historisch vochtige bodemcondities en daarmee samenhangende woudvegetatie, laag geacht. Op basis van eerder aangetroffen nieuwtijdse houtskoolmeilers werd wel rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van resten die verband houden met de houtskoolproductie uit de 17e en 18e eeuw. Tijdens het onderzoek bleek al snel dat het bodemprofiel afgetopt was in het westelijke deel van het plangebied, vermoedelijk als gevolg van egalisatiewerkzaamheden. In het oostelijke deel van het plangebied bleek dat de voorgenomen ingreep, het afgraven van bodemprofiel tot 30 centimeter onder het maaiveld, geen bedreiging vormde voor eventueel aanwezige archeologische sporen, die dieper gelegen zijn. Hiermee was het onderzoek voorafgaand aan de natuurontwikkeling afgerond.

Na afloop van het onderzoek werd echter tijdens een najaarswandeling door Chris Nieuwenhuize van de AWA een prachtige Neolithische bijl (een duntoppige Fels-Ovalbeil met een vermoedelijke datering in het Midden-Neolithicum A, 4200-3400 v. Chr.) gevonden. Ook tijdens de graafwerkzaamheden werd door Natuurmonumenten nog een bijl gevonden, hier is de determinatie nog niet van bekend. Met Natuurmonumenten wordt nu afgesproken hoe we in het vervolg bij dergelijke natuurprojecten het archeologisch onderzoek beter kunnen insteken.

Ingezonden door: Robert de Hoop

Info Reacties Streetview